Regulamin Studio i sprzedaży karnetów w Joga Centrum

Regulamin dotyczy wstępu do Studio jogi i korzystania z usług oferowanych przez firmę Monika Broz Joga Centrum z siedzibą przy ul. Biskupiej 18 w Krakowie (31-144 Kraków), NIP: 6571309538, REGON: 369459876, określaną dalej jako „Studio”. Osoba korzystająca z usług Studio określana będzie dalej Uczestnikiem.

Każdy Uczestnik zajęć w Studio Joga Centrum zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem Studio i przestrzegania jego postanowień.

 

§ 1

Dostęp do usług i korzystanie z nich

 1. Na zajęcia prowadzone są zapisy poprzez aplikację Fitssey https://app.fitssey.com/jogacentrum. System rezerwacji zajęć Fitssey obsługiwany jest przez firmę  lightenbody z siedzibą przy al. Zwycięstwa 241/13 81-521 Gdynia, NIP: 7532294721, REGON: 362814110, której Joga Centrum powierzyła przetwarzanie danych osobowych.
 2. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga przetwarzania danych osobowych Uczestnika, który zobowiązuje się do podania prawdziwych i aktualnych danych. Rejestrując się, Uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Studio swoich danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji usług i zapewnienia sprawnego kontaktu
  pomiędzy Studio a Uczestnikiem.
 3. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są także w celu przekazywania informacji o aktualnej ofercie Studio, w tym prowadzonych warsztatach, wyjazdach i kursach wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej swoje dane osobowe. 
 4. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119), w polskich przepisach z zakresu RODO oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.). Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania, uaktualnienia i usunięcia.

§ 2

Rezerwowanie i odwoływanie zajęć

 1. Aby uruchomić możliwość rezerwowania i odwoływania zajęć, należy wpłacić depozyt w wysokości 50 zł poprzez aplikację Fitssey. Niewykorzystany depozyt może zostać zwrócony klientowi na jego prośbę.
 2. Zapisy przyjmowane są najwcześniej 14 dni przed zajęciami.
 3. Za każdą nie zgłoszoną nieobecność lub późne anulowanie z wirtualnego portfela kaucji pobierana jest automatycznie kwota 25 zł.  Nieobecność lub późne anulowanie rozumiane jest jako nie odwołanie zajęć zgodnie z obowiązującymi zasadami anulacji.

Uczestnik ma możliwość anulowania swojego zapisu na zajęcia bezpłatnie: 

 • na 12 godzin przed zajęciami porannymi (to zajęcia, które odbywają od godziny 7:00 do godziny 12:00)
 • na 7 godzin przed zajęciami popołudniowymi (to zajęcia, które odbywają się po godzinie 12:00)
 1. Aby wziąć udział w zajęciach  organizowanych przez Studio należy posiadać  ważny karnet, lub wnieść jednorazową  opłatę przed zajęciami. Ponadto w Joga Centrum akceptujemy aktywne karty Multisport PLUS, Multisport SENIOR i Multisport STUDENT, a także karty Medicover. Wejście z kartą Medicover wymaga uregulowania opłaty w wysokości 10 zł za każde zajęcia.

§ 3

Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z § 1 Regulaminu, mają prawo: 

a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, 

b) używać sprzętów w Studio przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki, koce, paski i liny, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 8 poniżej, 

c) używać na sali ćwiczeń własnego sprzętu niezbędnego do praktyki

d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia.

2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.

3. Studio prowadzi rezerwację na zajęcia, warsztaty oraz kursy, które opisane są odpowiednio w § 4 oraz § 5 Regulaminu.

4. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.

5. Opuszczenie sali przed zakończeniem zajęć możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.

6. Studio nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie z pominięciem instrukcji nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie z pominięciem instrukcji nauczyciela, odpowiada za ewentualne negatywne skutki takich zajęć, w tym powstałe w trakcie zajęć urazy i kontuzje.

7. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.

8. Osoby z chorobami skóry zobowiązane są do korzystania z własnych mat na sali ćwiczeń.

9. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby zdrowe bez przeciwwskazań zdrowotnych do ćwiczeń. Osoby, których stan zdrowia utrudnia im bezpieczne wykonywanie ćwiczeń, kobiety w ciąży oraz w trakcie menstruacji zobowiązane są poinformować o swoim stanie zdrowia nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć. Studio nie bierze odpowiedzialności za negatywny wpływ ćwiczeń na stan zdrowia uczestnika zajęć, jeżeli nie poinformuje on nauczyciela o swoim stanie zdrowia. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych do ćwiczeń. Uczestnik, przychodząc na zajęcia, deklaruje, że jego stan zdrowia pozwala mu na bezpieczny udział w zajęciach.

10. Uczestnik zajęć Studio zobowiązany jest: 

a) do przestrzegania i zachowania czystości na terenie Studio do poszanowania ogólnie przyjętych norm kultury,

b) do zachowania ciszy na terenie Studio, a szczególnie na salach ćwiczeń, wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać po zajęciach,

c) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Joga Centrum oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników Studio, 

d) nie wnosić na salę ćwiczeń niczego poza sprzętem niezbędnym do praktyki,

e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce, 

f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń Studio,

g) do nie spożywania alkoholu oraz nie palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych na terenie Studio,

h) do przestrzegania Regulaminu Studio.

11. Do praktyki asan nie należy przystępować z pełnym żołądkiem (min. godzinę po bardzo lekkim posiłku, a po obfitym cztery godziny).

12. Nie należy praktykować asan po kilkugodzinnym pobycie na słońcu oraz bezpośrednio po saunie czy masażu.

13. Uczestnicy zajęć nie mogą sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu asan bez zgody nauczyciela.

14. Obowiązuje wygodny, niekrępujący ruchów strój, ćwiczymy boso.

15. W zajęciach uczestniczymy na własną odpowiedzialność.

16. Za przedmioty pozostawione w Joga Centrum Studio nie ponosi odpowiedzialności.

17. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku Studio zwraca Uczestnikowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez Uczestnika zasad korzystania z usług Studio, opisanych w Regulaminie.

§ 4

Udział w Kursach

 1. Studio prowadzi kursy, na które obowiązują zapisy.
 2. Zapisy na kursy dokonywane są drogą mailową oraz przez aplikację Fitssey. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Osoby wykupujące karnet na kurs w chwili zapisu wpłacają zadatek w kwocie określonej na stronie kursu. Opłatę za całość kursu należy uiścić do końca pierwszego tygodnia trwania zajęć.
 4. Miejsce na kursie jest rezerwowane w momencie wpłaty zadatku.
 5. Wpłacone zadatki na karnety kursowe nie podlegają zwrotom.
 6. Kurs dla początkujących obejmuje 12 lub 16 zajęć, odbywających się 1 lub  2 razy w tygodniu.
 7. Odrabianie zajęć kursowych jest możliwe na innych zajęciach, które prowadzi instruktor kursu, pod warunkiem, że są na nich wolne miejsca.
 8. Zajęcia można odrabiać do ostatniego dnia kursu.

§ 5

 1. Wszystkie zajęcia wskazane w grafiku Studio, które nie są oznaczone jako kursy lub warsztaty są grupami otwartymi, na które obowiązują wcześniejsze zapisy.
 2. Karnet jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie.
 3. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 4. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
 5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
 6. Zniżki przy zakupie karnetu „Karnet Student” przysługuje wyłącznie studentom do 26 roku życia. Aby skorzystać ze zniżki należy zgłosić ten fakt przed zakupem karnetu oraz przedstawić dokument potwierdzający prawo do zniżki.
 7. Karnety studia są aktywne przez 30 lub 90 dni od dnia pierwszej rezerwacji zajęć. Karnety Benefit oraz Medicover są aktywne przez 365 dni.
 8. Dla kart Benefit oraz Medicover pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 50 zł. 
 9. W przypadku rezygnacji z zajęć w studiu kaucja jest zwracana w kwocie pomniejszonej o ewentualne nieobecności i późne anulowania.

§ 6

 1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy Studio, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.
 2. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie Studio, a osoby w stanie wskazującym na jego spożycie nie będą wpuszczane na teren Studio.
 3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy oraz innych urządzeń.
pl_PLPL