Regulamin szkoły

REGULAMIN

§ 1.

1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami, a także osoby korzystające z kart Benefit MultiSport PLUS lub OK System.
2. Karnet jest dokumentem imiennym i nie podlega zamianie.
3. Karnet jest ważny tylko w przepisanym terminie i nie podlega przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
4. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia.
6. Zniżki przy zakupie karnetów przysługują studentom do 26. roku życia. Aby skorzystać ze zniżki należy zgłosić taką chęć przy zakupie karnetu oraz przedstawić dokument potwierdzający prawo do zniżki.

§2.

1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z §1, mają prawo: a) korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć, b) używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki, koce, paski i liny, za wyjątkiem sytuacji opisanej w pkt. 8, c) używać na sali ćwiczeń własnej maty i paska, d) korzystać z rad i instrukcji nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.
2. Nauczyciel realizuje na każdych zajęciach program ćwiczeń, składający się na jedną całość. Z tego powodu osoby, które chcą korzystać z rad i instrukcji nauczyciela powinny przychodzić na zajęcia punktualnie.
3. Szkoła prowadzi rezerwację na zajęcia, warsztaty oraz kursy, które opisane są odpowiednio w §3 oraz §4.
4. Z uwagi na komfort i koncentrację osób ćwiczących, wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.
5. Opuszczenie sali przed zakończeniem zajęć możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.
6. Szkoła nie bierze żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie asan bez rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.
7. Ze względów higienicznych oraz komfortu ćwiczeń wszystkich osób, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej.
8. Osoby z chorobami skóry zobowiązane są do korzystania z własnych mat na sali do ćwiczeń.
9. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym oraz klientki z menstruacją zobowiązane są poinformować o swoim stanie nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ćwiczeń dla zdrowia, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi nie poinformuje nauczyciela o swoich problemach. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń.
10. Klient zobowiązany jest: a) do przestrzegania i zachowania czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych norm zachowania się, b) do zachowania ciszy na terenie szkoły, a szczególnie na sali do ćwiczeń, c) stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników szkoły, d) zabierać ze sobą na salę lub pozostawiać w wyznaczonych miejscach wszystkie wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności, e) po każdym ćwiczeniu odłożyć sprzęt w przeznaczone do tego miejsce, f) do powstrzymania się od działań mogących zakłócić wykonywanie ćwiczeń innym użytkownikom sali lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia, jak również zniszczenia pomieszczeń szkoły, g) do niespożywania alkoholu oraz niepalenia na terenie szkoły, h) do przestrzegania Regulaminu.
11. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi opłatę za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

§3.

1. Na kursy dla początkujących obowiązują zapisy.
2. Zapisy dokonywane są drogą mailową, telefoniczną, osobiście, przez aplikację Fitssey lub poprzez formularz na stronie. Decyduje kolejność zgłoszeń.
3. Osoby wykupujące karnet na kurs w chwili zapisu wpłacają zadatek w kwocie określonej na stronie www kursu. Opłatę za całość kursu należy uiścić do końca pierwszego tygodnia trwania zajęć.
4. Posiadacze kart Benefit Multisport Plus lub OK System w chwili zapisu wpłacają zwrotną kaucję w kwocie określonej na stronie www kursu.
5. Miejsce na kursie jest rezerwowane w momencie wpłaty zadatku/ zwrotnej kaucji.
6. Wpłacone zadatki na karnety kursowe nie podlegają zwrotom.
7. Warunkiem zwrotu kaucji jest posiadanie obecności na wszystkich zajęciach kursu. Za każdą nieobecność z kaucji będzie potrącane 15 zł.
8. Kaucję można odebrać do 2 miesięcy po zakończeniu kursu, w taki sam sposób w jaki została wpłacona.
9. Kurs dla początkujących obejmuje 8 lub 16 zajęć, odbywających się 2 razy w tygodniu.
10. Odrabianie zajęć kursowych jest możliwe na innych zajęciach, pod warunkiem, że są na nich wolne miejsca.
11. Zajęcia można odrabiać do ostatniego dnia kursu.

§4.

1. Wszystkie zajęcia z grafiku, które nie są oznaczone jako kurs są grupami otwartymi, na które obowiązują wcześniejsze zapisy.
2. Klienci wykupują karnet według cen podanych w cenniku szkoły, bez możliwości przedłużenia ważności karnetu.

§5.

1. Wszystkie uwagi, dotyczące pracy szkoły, jak również propozycje zmian, mogą być składane pisemnie i wręczane pracownikom obsługi.
2. Zabrania się spożywania alkoholu na terenie szkoły, a osoby w stanie wskazującym na jego spożycie nie będą wpuszczane na teren szkoły.
3. Zabrania się dokonywania wszelkich regulacji urządzeń technicznych, takich jak: sprzęt audio, system grzewczy, itp.
4. Osoby, które wykupują karnet lub pojedyncze wejście, jak również użytkownicy kart MultiSport Benefit Plus i OK System korzystający z usług szkoły, zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu.

Polityka Prywatności

Join event